Robíme všetko pre to, aby sme vaše objednávky doručili čo najskôr. Ospravedlňujeme sa za prípadné oneskorenie a ďakujeme za pochopenie. Od 1.7.2024 do 12.7.2024 máme celozávodnú dovolenku. Expedovať budeme od 15.7.2024

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového predaja
spoločnosti LUANA spol. s r.o.
 

Vydané v zmysle ustanovení § 273 ods. 1 zákonač. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení (ďalej len ako „VOP“)  

Predávajúcim sa v zmysle týchto VOP označuje spoločnosť LUANA, spol. s r. o., so sídlom Nám. M. Pajdušáka 46, 053 11 Smižany, IČO: 36 198 064, DIČ: 2020034071, IČ DPH:SK2020034071, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 11588/V (ďalej len ako „spoločnosť LUANA“ alebo ,,Predávajúci“).

  Adresa elektronickej pošty: eshop@luana.skluana@luana.sk
Telefónne číslo: +421 903 950 799, +421 911 950799

  Orgán dozoru: Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95, http://www.soi.skhttp://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kupujúcim je pre účely týchto VOP fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti LUANA pre osobnú potrebu alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej len ako ,,Kupujúci“a spoločne sPredávajúcim ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“).

  Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na predaj bytového textilu a doplnkov alebo iného tovaru (ďalej spoločne len ako „Tovar“) zo sortimentu Predávajúceho v rozsahu ponuky Tovaru zverejnenej Predávajúcim na svojom webovom sídleluana.sk(ďalej len ako „Internetový obchod“) a uplatňujú sa výlučne pri zmluvách uzavretých na diaľku cez tento Internetový obchod.
 2. Tieto VOP upravujú a vymedzujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo záväzkovo-právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Predmetom týchto záväzkovo-právnych vzťahov je kúpa a predaj Tovaru vybratého Kupujúcim z aktuálnej ponuky Internetového obchodu (ďalej len ako „Zmluva“).
 3. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami týchto VOP majú ustanovenia Zmluvy vždy prednosť.
 4. Spoločnosť LUANA si vyhradzuje právo obsah týchto VOP kedykoľvek meniť a dopĺňať podľa svojho uváženia. Na jednotlivé Zmluvy sa aplikujú ustanovenia VOP, platné v čase uzatvorenia Zmluvy Zmluvnými stranami.
 5. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkomSlovenskej republiky.Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č.513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom.

 1. Predávajúci umožní Kupujúcim oboznámiť sa s platným znením týchto VOP vždy ich zverejnením na svojom webovom sídle.
 2. Prílohu týchto VOP tvorí Formulár na odstúpenie od zmluvy vrátane poučenia, Podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú umiestnené na webovom sídle Predávajúceho.

 

Článok II.
Zaregistrovanie zákazníka

 1. Možnosť nákupu Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu nie je podmienená registráciou zákazníckeho účtu na webovom sídle Predávajúceho (ďalej len ako „Zákaznícky účet“). Kupujúci je oprávnený nakupovať Tovar priamo z webového rozmedzia Internetového obchodu ako hosť alebo ako registrovaný užívateľ prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu.
 2. Prístup k Zákazníckemu účtu je zabezpečený prístupovým heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom údajov potrebných na prístup do svojho Zákazníckeho účtu, pričom Predávajúci nie je zodpovedný za zneužitie Zákazníckeho účtu Kupujúceho treťou osobou.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za nedostupnosť alebo obmedzenie Zákazníckeho účtu z technických príčin.

 

Článok III.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci nakupuje Tovar na základe objednávky odoslanej Predávajúcemu (ďalej len ako „Objednávka“).
 2. Za návrh na uzatvorenie Zmluvy sa považuje odoslanie riadne vyplnenej Objednávky zo strany Kupujúceho Predávajúcemu. Objednávka je vyplnená riadne, ak Kupujúci vyplní všetky požadované údaje v objednávkovom formulári, ktorý sa Kupujúcemu zobrazí v rozmedzí Internetového obchodu v rámci procesu objednávania Tovaru úplne, pravdivo a správne. Objednávka Kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje:
  • identifikácia Kupujúceho;
  • informácie o Tovare (názov Tovaru, opis Tovaru, požadované množstvo Tovaru);
  • požadovaný spôsob úhrady kúpnej ceny Tovaru a ďalších prípadných nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru;
  • požadovaný spôsob dodania Tovaru;
  • dodacia a fakturačná adresa Kupujúceho;
  • emailová adresa a telefónne číslo Kupujúceho;
  • informácie o cene a všetkých nákladoch spojených s dodaním Tovaru.
 3. Pred odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť skontrolovať, zmeniť alebo doplniť údaje uvedené v objednávkovom formulári.
 4. Po vyplnení objednávkového formulára, bude mať Kupujúci v rámci procesu objednávania Tovaru možnosť zvoliť si spôsob úhrady kúpnej ceny, ako aj spôsob dodania Tovaru. Kupujúci odošle Predávajúcemu Objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnou platbou“.
 5. Objednávka bude po doručení Predávajúcemu spracovaná, pričom Predávajúci zašle Kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu informačnú emailovú správu o prijatí Objednávky, ktorou Predávajúci potvrdí zaradenie Objednávky na spracovanie. Takéto potvrdenie o prijatí Objednávky sa nepovažuje za záväzné schválenie Objednávky podľa bodu 6 tohto článku VOP. Odoslanou Objednávkou je Kupujúci viazaný.
 6. Za záväzné potvrdenie a schválenie Objednávky, ktoré sa považuje za uzatvorenie Zmluvy zo strany Predávajúceho, ktorú je možné meniť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán sa považuje vystavenie a zaslanie daňového dokladu – faktúry na emailovú adresu (v prípade, že Kupujúci nemá emailovú adresu tak na korešpondenčnú adresu) Kupujúceho. Faktúra ako potvrdenie Objednávkymusí obsahovať údaje stanovené zákonomč. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom, všeobecne predovšetkým:
  • identifikácia Predávajúceho;
  • identifikácia Kupujúceho;
  • informácie o Tovare (názov Tovaru, opis Tovaru, požadované množstvo Tovaru, kúpna cena Tovaru);
  • spôsob a čas dodania Tovaru;
  • dodacia a fakturačná adresa Kupujúceho;
  • informácie o všetkých nákladoch spojených s dodaním Tovaru.
 7. Pred Potvrdením Objednávky Predávajúci overí dostupnosť Tovaru a aktuálnosť kúpnej ceny Tovaru.
 8. Predávajúci je oprávnený upraviť kúpnu cenu Tovarov uvedenú v ponuke Internetového obchodu, a to v prípade ak zistí, že uvedená kúpna cena je nesprávna. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť Objednávku Kupujúceho v prípade nesprávne uvedenej kúpnej ceny Tovaru v ponuke Internetového obchodu, nedostupnosti Tovaru alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je v schopnostiach Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar v lehote uvedenej v Objednávke.
 9. O skutočnostiach v zmysle bodu 8 tohto článku VOP Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho, prípadne odošle Kupujúcemu emailovú správu, predmetom ktorej bude ponuka najvhodnejšej alternatívy pôvodnej Objednávky Kupujúceho. Takáto ponuka sa v zmysle týchto VOP považuje za nový návrh Zmluvy zo strany Predávajúceho.

 

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

 1. Pri každej ponuke Tovaru je zobrazená kúpna cena Tovaru vrátane DPH (ďalej len ako „Kúpna cena“).
 2. Ku Kúpnej cene Tovaru môžu byť na základe zvolených položiek Kupujúceho v Objednávke podľa bodu 6 tohto článku VOP pripočítané náklady súvisiace s dodaním Tovaru.
 3. V zmysle týchto VOP sa za náklady súvisiace s dodaním Tovaru považujú najmä náklady za dopravu, (ďalej len ako „Náklady súvisiace s dodaním Tovaru“).
 4. Celkovú cenu Tovaru predstavuje Kúpna cena Tovaru spolu so všetkými Nákladmi súvisiacimi s dodaním Tovaru.
 5. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho jasne a zrozumiteľne o Celkovej cene Tovaru vrátane DPH pred odoslaním Objednávky Kupujúcim.
 6. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu okrem Kúpnej ceny aj Náklady súvisiace s dodaním Tovaru len v prípade, ak si Kupujúci výslovne zvolil variantu obsahujúcu Náklady súvisiace s dodaním Tovaru (doprava a doručenie Tovaru), a to prostredníctvom zaškrtnutia zaškrtávacích políčok zobrazených Kupujúcemu v procese objednávania Tovaru podľa bodu 5 článku III týchto VOP.
 7. Kúpnu cenu spolu s Nákladmi súvisiacimi s dodaním Tovaru môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
  • bankovým prevodom po vystavení faktúry;
  • pri osobnom odbere v hotovosti;
  • na dobierku pri doručení na adresu v hotovosti.
 8. Predávajúci vystaví na základe Zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru k uskutočneniu platby. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad bude Kupujúcemu zaslaný v elektronickej forme na emailovú adresu (v prípade, že Kupujúci nemá emailovú adresu tak na korešpondenčnú adresu) Kupujúceho pri potvrdení Objednávky a odovzdaný spolu s dodaním Tovaru v listinnej forme.
 9. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu spolu s Nákladmi súvisiacimi s dodaním Tovaru vo výške a za podmienok dohodnutých v Zmluve, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

 

Článok V.
Dodacie podmienky

 1. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar do 15 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. V prípade ak bude lehota na dodanie Tovaru dlhšia ako 15 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti a navrhnúť najvhodnejšiu alternatívy Objednávky Kupujúceho.
 2. Dodacia lehota každého Tovaru je individuálna a záleží od dostupnosti Tovaru a spôsobu zvolenej dopravy Kupujúcim.
 3. Výber spôsobu doručenia a dopravy uskutoční Kupujúci pri vyplňovaní objednávkového formulára, pred Potvrdením objednávky. Tovar je možné odobrať
  • osobne na adrese predajne Predávajúceho, alebo
  • doručiť na adresu zvolenú Kupujúcim prostredníctvom zasielateľských spoločností:
  • Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 31 124;
  • zo skupiny TOPTRANS EU, a. s., so sídlom Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 367 03 923;
  • Zásielkovňas.r.o., so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 481 36 999.
 4. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar v dohodnutom čase na adrese uvedenej na Objednávke. Tovar je Predávajúcim dodávaný pred prvé vchodové dvere budovy, ktorej adresa bola Kupujúcim dohodnutá ako miesto dodania.
 5. Ak je Kupujúci podľa Zmluvy povinný prevziať Tovar osobne v prevádzke Predávajúceho, pričom Tovar neprevezme do 14 dní od výzvy Predávajúceho na odber Tovaru, alebo v inej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 6. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho potrebné Tovar dodávať opakovane alebo iným spôsobom ako si Zmluvné strany dohodli, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s opakovaným dodaním, resp. s iným spôsobom dodania Tovaru.
 7. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a množstvo Tovaru a tie písomne potvrdiť na prepravnom liste vystavenom Kupujúcemu. Ak je pri preberaní Tovaru, Tovar viditeľne poškodený a zničený, nie je Kupujúci povinný Tovar prevziať. O uvedenej skutočnosti je Kupujúci povinný ihneď informovať Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Protokol o škode vzniknutej na zásielke. Na akékoľvek neskoršie reklamácie Kupujúceho na množstvo a viditeľné poškodenie Tovaru nebude Predávajúci prihliadať.
 8. V prípade, že dôjde k odovzdaniu Tovaru pred zaplatením Kúpnej ceny a prípadných Nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru, Tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny a prípadných Nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru. Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom Tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníckeho práva scudzovať alebo inak zaťažovať, napr. záložným právom. Kupujúci je na výzvu Predávajúceho vždy povinný oznámiť, kde sa Tovar u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníctva nachádza.
 9. Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť Predávajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na Tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohu, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.)

 

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, tj. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou zasielateľských spoločnostíprevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou zasielateľských spoločnostíprevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou zasielateľských spoločnostíprevezme prvý dodaný Tovar.
 2. Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu VOP je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy, a to zaslaním Formuláru na odstúpenie od Zmluvy uverejneného na webových stránkach Predávajúceho (dostupný tu)zaslaným poštou na adresu PredávajúcehospoločnostiLUANA spol. sr.o., Nám. M. Pajdušáka 46, 053 11 Smižany alebo elektronicky na emailovú adresu Predávajúceho: eshop@luana.sk, alebo luana@luana.sk, alebo iným preukázateľným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. V prípade, ak Kupujúci využije tento spôsob odstúpenia od Zmluvy, je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o prijatí odstúpenia od Zmluvy zaslaním emailovej správy na emailovú adresu Kupujúceho alebo písomne listom doručeným na adresu Kupujúceho.
 3. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy budú všetky platby podľa Zmluvy Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného Tovaru Predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Kupujúci je oprávnený vrátiť Tovar osobne v prevádzke Predávajúceho. Kupujúci je povinný zaslať Tovar späť alebo ho osobne doručiť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Všetky platby podľa Zmluvy budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Pri odstúpení od Zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa Zmluvy pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, jedine ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Úhrada všetkých platieb podľa Zmluvy bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe pri nákupe Tovaru, ak Kupujúci výslovne nežiadal iný spôsob platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 5. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Tovar, ktorý tvorí predmet Zmluvy, od ktorej sa odstupuje nesmie byť poškodený, používaný a spolu s Tovarom musí Predávajúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného Tovaru. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. V prípade ak Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým Predávajúcemu vznikla.

 

Článok VII.

Reklamácie a Zodpovednosť za vady

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na Tovar zo sortimentu Predávajúceho v rozsahu ponuky Tovaru zverejnenej Predávajúcim na svojom webovom sídle luana.sk a uplatňuje sa výlučne pri zmluvách uzavretých na diaľku cez tento Internetový obchod podľa podmienok upravených v týchto VOP.Tento reklamačný poriadok upravuje a vymedzuje práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súvislosti s uplatňovaním práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len časti Tovaru, výmenu tejto časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný Tovar za bezchybný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, v prípade ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 6. Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.
 7. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 8. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť opätovne; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 9. V prípade, ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie.
 10. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú.
 11. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich vyššie uvedených práv si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 12. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 13. Reklamácia začína dňom podania reklamácie Kupujúcim. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný bez pochybností preukázať, že reklamovaný Tovar kúpil od Predávajúceho a za akú kúpnu cenu. Za týmto účelom preukázania, Kupujúci predloží Predávajúcemu platný doklad o kúpe Tovaru (faktúru) s vyznačeným dátumom zakúpenia Tovaru. V prípade, ak Kupujúci nepredloží Predávajúcemu doklady podľa predchádzajúcej vety, je Predávajúci oprávnený reklamáciu neuznať.
 14. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
 15. Reklamáciu je možné uplatniť osobne v prevádzke Predávajúceho kedykoľvek v prevádzkovej dobe, alebo prostredníctvom pošty s kópiou dokladu o nákupe, prípadne iného dokladu preukazujúceho zakúpenie Tovaru od Predávajúceho, alebo elektronickou poštou.
 16. Všeobecná záručná doba Tovaru je 24 mesiacov od dátumu prevzatia Tovaru Kupujúcim.Predávajúci, prípadne výrobca je oprávnený predĺžiť záručnú dobu Tovaru. Ak je na obale Tovaru alebo v návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba Tovaru pred uplynutím tejto lehoty.V rámci všeobecnej záručnej doby sa reklamácie spravujú Občianskym zákonníkom.
 17. Záručná doba neplynie v čase od uplatnenia zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať. V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovaného Tovaru za nový Tovar, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Kupujúcim. Nová záručná doba začína plynúť aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 18. Charakteristické opotrebovanie pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu Tovaru. Nejde o vadu Tovaru, pokiaľ z povahy Tovaru vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri jeho obvyklom užívaní dôjde k celkovému opotrebovaniu Tovaru ešte pred uplynutím záručnej doby.
 19. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú zo strany Kupujúceho uplatnené v záručnej dobe.
 20. Záručná doba sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru, ktoré vznikne zavinením Kupujúceho alebo z dôvodu, ktoré nemôže Predávajúci žiadnym spôsobom ovplyvniť, a to najmä:
  • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho alebo tretej osoby;
  • následkom fyzického poškodenia Tovaru (napr. pádom, rozbitím, nesprávnym skladovaním);
  • bežným opotrebením;
  • vyššou mocou.

 

Článok VIII.

Alternatívne riešenia sporov

 1. Kupujúcimá právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailovej správy na emailovú adresu Predávajúceho: eshop@luana.sk alebo luana@luana.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako ,,subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako ,,ZoARSS“). Subjektom ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust.  3 ZoARSS. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 ZoARSS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (Riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len Zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1. 6.2020 a sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho.
 2. Odoslaním Objednávky Kupujúci Predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane Nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru a tieto akceptuje, ďalej že sa pred odoslaním Objednávky oboznámil s týmito VOP platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky Kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami zverejnenými na webovom sídle Predávajúceho. Kupujúci zaslaním Objednávky ďalej potvrdzuje, že si tieto VOP pred odoslaním objednávky a uzavretím kúpnej zmluvy prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.