Robíme všetko pre to, aby sme vaše objednávky doručili čo najskôr. Ospravedlňujeme sa za prípadné oneskorenie a ďakujeme za pochopenie. Od 1.7.2024 do 12.7.2024 máme celozávodnú dovolenku. Expedovať budeme od 15.7.2024

Ochrana osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov
Informácie o spracovaní osobných údajov, úvodné ustanovenia
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej tiež „GDPR“), a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „Zákon“) poskytujeme nasledujúce informácie.  

Prevádzkovateľ osobných údajov
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť LUANA, spol. s r. o., so sídlom Nám. M. Pajdušáka 46, 053 11 Smižany, IČO: 36 198 064, DIČ: 2020034071, IČ DPH:SK2020034071, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 11588/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“). V prípade akýchkoľvek dotazov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť telefonicky na čísle +421 903 950 799 alebo +421 911 950 799, písomne na adresu Nám. M. Pajdušáka 46, 053 11 Smižany, alebo e- mailom na luana@luana.sk.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva predovšetkým osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. Spracúvame predovšetkým tieto kategórie osobných údajov:

 •  Základné údaje (meno priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO);
 •  Kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail, kontaktná adresa);
 •  Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu v elektronickej alebo písomnej podobe;
 • Transakčné údaje o platbách a platobných metódach.

 

Zákonné dôvody a účely spracovania osobných údajov
Zákonnými dôvodmi spracovania osobných údajov sú:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona;
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona;
 •  Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je potrebnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť;
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

Kategórie príjemcov osobných údajov
Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 •  subjekty zo skupiny LUANA (okrem Prevádzkovateľa predovšetkým LUANA s.r.o., so sídlom Zelené údolí 1041, 460 06 Liberec 6, Česká republika, IČO: 254 43 780);
 •  kuriérske a prepravné spoločnosti, predovšetkým: o Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 31 124, o subjekty zo skupiny TOPTRANS EU a. s., so sídlom Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 367 03 923, o Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 481 36 999;
 •  marketingové agentúry a call centrá;
 •  poskytovatelia IT služieb;
 •  subjekty poskytujúce poradenstvo a odborné služby Prevádzkovateľovi;
 •  advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní;
 •  spoločnosť Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

 

Doba uschovávania osobných údajov
Osobné údaje rozdeľujeme do dvoch skupín, podľa ktorých sa určuje aj doba ich uchovania:

 • povinné – jedná sa o údaje, pri ktorých nám nariaďujú zákony, ako dlho ich musíme mať uschované. Tieto údaje nemožno vymazať ani na vašu žiadosť. Jedná sa predovšetkým o údaje viazané s kúpnou zmluvou (napr. u daňových dokladov je táto doba stanovená na najmenej 10 rokov). V rámci možnosti plniť Vaše požiadavky a poskytovať Vám kvalitnú zákaznícku podporu si nechávame aj Vaše kontaktné údaje do uzavretia obchodného vzťahu a to do doby vypršania záruky Vami zakúpeného tovaru plus 2 mesiace navyše;
 • nepovinné – všetky údaje, ktoré nám slúžia pre zlepšovanie služieb, cielenie našich oznámení apod. O vymazanie týchto údajov máte kedykoľvek právo požiadať. Tieto údaje uchovávame tiež po dobu trvania obchodného vzťahu, prípadne 26 mesiacov od vašej poslednej aktivity. Po exspirácii tieto dáta automaticky zmazávame.

Poskytovanie údajov tretích osôb V prípade, že nám poskytnete údaje o tretej osobe, je Vašou povinnosťou túto osobu o tom informovať a zaistiť si pre nás jej preukázateľne vyjadrený súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov v súlade s § 13 Zákona. Táto situácia nastáva napríklad vo chvíli, keď objednávate nejaký tovar, ale potrebujete doručenie delegovať na inú osobu, ktorá zásielku bude preberať. V tej chvíli musíte túto osobu o tejto skutočnosti informovať a zaistiť si pre nás jej preukázateľne vyjadrený súhlas s týmito podmienkami pre ochranu osobných údajov.

Súhlas tretej osoby musíte byť schopní kedykoľvek preukázať do 48 hodín po našom vyžiadaní. Jedná sa predovšetkým o prípady, keď si od nás tretia osoba vyžiada doloženie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov, prípadne bude namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, alebo táto osoba nás bude žiadať o výmaz jej osobných údajov.

Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov máte v zmysle Zákona a GDPR nasledujúce práva, ktoré sme pripravení pre Vás vykonávať:

 • právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali;
 • právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné;
 • právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili;
 • právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť;
 • právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať;
 • právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán;
 • právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať;
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom

 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421/2/32313214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
Vaše práva si môžete uplatniť u Prevádzkovateľa zavolaním na telefónne číslo +421 911 950 799, písomne na adrese Nám. M. Pajdušáka 46, 053 11 Smižany, alebo e-mailom na luana@luana.sk.

Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu Podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.